Cel mai bun program de stagii de practică din Regiunea Nord Vest

Proiectul ”Stagii de practică pentru studenți în Regiunea Nord Vest” – proiect cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020 este implementat de Sov Consulting, în calitate de beneficiar împreună cu partenerul Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Aria de implementare este Regiunea Nord Vest (județele: Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj și Bistrița-Năsăud).

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă, urmare a îmbunătățirii nivelului de competențe profesionale practice și socio-personale pentru 322 persoane din Regiunea Nord Vest, participând la stagii de practică în intreprinderi care activează în domeniile identificate conform SNC și SNCDI.

Obiectivele specifice

1. Obiectivul Specific 0 - Crearea Premiselor necesare implementării proiectului. Acest obiectiv va fi îndeplinit prin implementarea:

Activității 0 - Activitate orizontală pentru asigurarea Managementului Proiectului care urmărește derularea în bune condiții a managementului proiectului, procedurile de achiziții și acțiunile de informare și publicitate ale proiectului.

Activității 1 - Identificarea, recrutarea, gestionarea și monitorizarea studenților, a unităților de învățământ superior cât și a partenerilor de practică, reprezentând 322 studenți, 3 instituții de învățământ superior și 3 parteneri de practică din Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud. Scopul implementării acesteia este acela de a oferi activităților principale, generatoare de indicatori respectiv (A2 și A3) a grupul țintă și universităților și întreprinderilor necesare în structura și natură convenite în cadrul proiectului dezvoltat conform condițiilor de eligibilitate stipulate în Ghidul Specific pentru beneficiarii finali ai proiectului.

2. Obiectivul specific 1 - Creșterea capacității de colaborare și a numărului de parteneriate între organizatorii și partenerii de practică, cu cel puțin 3 instituții de învățământ superior și 3 reprezentanți ai mediului privat care activează în special în domeniile identificate conform SNC și SNCDI din Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud). Obiectivul specific 1 al proiectului urmărește sprijinirea și consolidarea administrativă și tehnică, a parteneriatelor între actorii serviciilor educaționale și cei care reprezintă mediul economic de absorbție a resurselor umane generate în procesul educațional.

Obiectivul Specific 1 va fi atins prin realizarea activități A2 - Sprijin acordat pentru dezvoltarea parteneriatelor sustenabile între cel puțin 3 reprezentanți ai sectorul privat și 3 ai instituțiilor de învățământ superior din Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud) în scopul dezvoltării și implementării unor programe de practică care să răspundă cerințelor pieței de muncă.

3. Obiectivul specific 2 - Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 322 studenți din Regiunea Nord Vest (Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud) prin implementarea programului de stagii de practică în special în întreprinderi care activează în domeniile identificate conform SNC și SNCDI.

Al doilea obiectiv specific al proiectului va fi atins prin realizarea Activității A3 care urmărește implementarea planului de formare practică specifică pentru toți membrii grupului țintă format din 322 persoane, care la final vor dobândi competențe practice digitale, sociale și civice, în eficientă energetică și vor fi avea un bagaj de cunoștințe practice suficiente pentru tranziția la viață activă.


Rezultate previzionate:

1. 1 Procedură de identificare, recrutare, gestionare și monitorizare a grupului țintă/unităților de învățământ superior/întreprinderilor și instrumentele de punere în aplicare ale acesteia dezvoltată.

2. Cel puțin 3 instituții de învățământ superior identificate și gestionate din punct de vedere al comunicării pe parcursul implementării proiectului în Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud).

3. Cel puțin 3 întreprinderi identificate și gestionate pe parcursul implementării proiectului în Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud).

4. 322 persoane din grupul țintă recrutate și gestionate pe parcursul implementării proiectului în Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud).

5. Cel puțin 3 contracte cadru de colaborare/convenții semnate între organizatorii și partenerii de practică.

6. 1 Procedură de planificare, gestionare, evaluare și comunicare între organizatorii, partenerii și beneficiarii de practică dezvoltată.

7. 322 de membrii ai GT beneficiari de servicii de consiliere și orientare profesională; 36 de membrii ai GT (peste 11% din 4S129) urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant (Indicator 4S117); 126 de membrii ai GT (peste 39% din 4S129), își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant (Indicator 4S116); 322 studenți care își dezvoltă capabilitățile antreprenoriale prin participarea la activități specifice privind administrarea/gestionarea întreprinderii simulate.


Condiții de eligibilitate a partenerilor de practică

1. Partenerul de practică trebuie să fie o unitate de stat sau privată care desfășoară activități conform specializării studenților din grupa de practică.

2. Disponibilitatea de a încheia o convenție-cadru cu cel puțin o universitate, conform Ordinului MECT nr. 3955/2008 privind cadrul general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat.

3. Partenerul de practică trebuie să îsi desfășoare activitatea în unul din județele din Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud).

4. Partenerul de practică trebuie să poată asigura activități relevante pentru stagiile menționate.

5. Asigurarea de resurse umane calificate în domeniu și posibilitatea de a desemna cel puțin un tutore care să supravegheze și să îndrume studenții pe întreaga perioadă a stagiului.


Criterii de eligibilitate a organizatorilor de practică

1. Organizatorul de practică trebuie să își desfășoare activitatea în unul din județele din Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud).

2. Specializarea acestora trebuie să corespundă în special cu sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI în Regiunea Nord Vest.

3. Asigurarea de resurse umane calificate în domeniu și posibilitatea de a desemna cel puțin un cadru didactic care să supravegheze și să îndrume studenții pe întreaga perioadă a stagiului.

Criterii de eligibilitate

În vederea participării în cadrul proiectului, studenții trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

1. Cetățenii români trebuie să aibă domiciliul în unul din județele din Regiunea Nord Vest (Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud).

2. Cetățenii straini trebuie să prezinte documente de ședere în România conform OUG 194/2002 și să facă dovada că reședința lor se află în unul din județele din Regiunea Nord Vest (Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud).

3. Să fie studenți înmatriculați în anii II, III licență și anul I master.

4. Să nu fie implicați în alte proiecte cu finanțare europeană.


Criterii de selecție a studenților

Selecția grupului țintă se va realiza în condițiile promovării egalității de șanse, combaterii discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal.

Pentru a putea participa la selecția în grupul țintă, fiecare student va depune un dosar complet, având următorul conținut:

  • Declarație pe proprie raspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

  • Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finanțări;

  • Formular grup țintă (Anexa 8);

  • Copie a cărții de identitate – pentru cetățenii români cu domiciliul în unul din județele din Regiunea Nord Vest (Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud);

  • Copie a documentelor de ședere conform OUG 194/2002 – pentru cetățenii străini;

  • Adeverință de la secretariatul facultății unde este înmatriculat studentul.


Beneficii

Acordarea unui pachet de hrană / zi de stagiu de practică.

Posibilitatea de a se afla printre cei 255 de participanți care vor beneficia de premii în bani.

Posibilitatea de a se afla printre cei 67 de participanți care vor beneficia de vizite de practică interne, pe teritoriul României, în afara regiunii de implementare.

Realizarea stagiului de practică conform planului de învățământ al universității din care provine la o organizație potrivită specializării studentului.

Parcurgerea gratuită a trei module de curs pentru a învăța să răspundă cât mai bine așteptărilor angajatorilor în domeniul:

- Utilizării tehnicii de calcul (adică ce programe de calculator și la ce nivel trebuie să cunoști pentru ca un angajator să fie mulțumit de tine, cum să editezi și să operezi cu viteză mare și cu atenție distributivă etc.).

- Comunicării (ce, când și cum să spui sau să nu spui, cum să preiei eficient o sarcină sau o dispoziție, ce platforme și aplicații agreează angajatorii să utilizezi în procesul profesional și la ce nivel, cum să le utilizezi pentru a fi eficient și a nu lăsa impresia că faci prea puțin sau ești prea agresiv și multe altele).

- Economiei de resurse (cum se așteaptă angajatorii să te comporți cu bunurile firmei, ce soluții de lucru e bine să folosești pentru o economie cât mai mare de energie și alte asemenea).

Consiliere profeisonală gratuită de la specialiști privind cariera prin oferirea unui pachet de servicii care constau în următoarele etape:

Etapa 1: Identificarea problemei pentru care se solicită consilierea;

Etapă 2: Întocmirea bilanțului profesional;

Etapa 3: Evaluarea în vederea orientării profesionale (realizarea profilului psihologic);

Etapa 4: Dezvoltarea abilității și a încrederii în sine a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea luării deciziei privind propria carieră ( identificarea motivațiilor, gradul de încredere în sine și în deciziile prorii);

Etapa 5. Întocmirea planului individual de acțiune pe baza rezultatelor;

Etapa 6. Instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă ( întocmirea unui CV, a unei scrisori de intenție, prezentarea la interviu, strategii de căutare a unui loc de muncă).

Șansa de a se angaja mult mai ușor pentru că vor cunoaște șefi de instituții, patroni, directori și specialiști din organizații reale care iau decizia sau influențează decizia de a angaja pe cineva.


Activități previzionate

A0. Activități orizontale


A1. Identificarea, recrutarea, gestionarea și monitorizarea studenților, a unităților de învățământ superior cât și a partenerilor de practică, reprezentând 322 studenți, 3 instituții de învățământ superior și 3 parteneri de practică din Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud):

- Dezvoltarea procedurii, instrumentelor de lucru pentru procesul de identificare, recrutare, gestionare și monitorizare a Grupului țintă format din 322 de studenți și 3 instituții de învățământ superior și 3 parteneri de practică;

- Identificarea și gestionarea celor minim 3 unități de învățământ superior care vor participa la activitățile proiectului din Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud);

- Identificarea și gestionarea celor minim 3 întreprinderi care vor participa la activitățile proiectului din Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud);

- Recrutarea și gestionarea Grupului Țintă format din 322 de persoane din Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud).


A2. Sprijin acordat pentru dezvoltarea parteneriatelor sustenabile între cel puțîn 3 reprezentanți ai sectorul privat și 3 ai instituțiilor de învățământ superior din Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud) în scopul dezvoltării și implementării unor programe de practică care să răspundă cerințelor pieței de muncă:

- Dezvoltarea de parteneriate între cel puțin 3 organizatori și 3 parteneri de practică (contract cadru de colaborare / convenție care va avea atașat portofoliu de practică) din Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud);

- Dezvoltarea procedurilor de planificare, gestionare, evaluare și comunicare între organizatorii, partenerii și beneficiarii de practică în Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud).


A3. Planificarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică pentru 322 persoane din Grupul Țintă din Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud):

- Creșterea capacității grupului țintă de a accesa locuri de muncă și/sau deschiderea de afaceri proprii prin servicii de consiliere și orientare profesională și participarea la administrarea/gestionarea întreprinderilor simulate din regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud).